دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دارای 4 فصلنامه علمی – پژوهشی است که عبارت است از 1 - ... 1370 تشکیل شد و درحال حاضر در خیابان انقلاب اسلامی مقابل پیچ شمیران قرار دارد . ... ،حسابرسی - علمی کاربردی حسابداری (کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری.