27 آگوست 2011 ... مرکز آموزش عالي علمي- کاربردي شيروان به منظور تکميل کادر مدرسين گروههاي آموزشي خود از افراد واجد شرايط در زمينه هاي مرتبط با رشته هاي تحصيلي ...