از جمله سایر مراکز آموزش عالی شهر ملایر می‌توان به دانشگاه پیام نور،دانشگاه علمی کاربردی دانشکده پزشکی دانشکده پرستاری ملایر دانشگاه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه ...