دانشگاه جامع علمی کاربردی بلدالامین کرمان . 7 likes. College & University.