مرکز آموزش علمی کاربردی گروه انتخاب - دانشگاه واقع در اصفهان ، خیابان پروین ، نبش خیابان عسکریه اول ، دانشگاه انتخاب 03135552... به همراه اطلاعات تماس و تلفن و ...