56, الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی, کاردانی پیوسته, ترمی, مرکز آموزش علمی -کاربردی گروه صنعتی انتخاب, 1 91-92. 57, الکترونیک گرایش الکترونیک ...