دکترحسین مجتبی زاده، مشاور عالی رئیس و نماینده دانشگاه علمی و کاربردی کشور در ... بازدید از آتش نشانی و بخش های مختلف مرکز جامع علمی و کاربردی شهرداری کرج و ...