دانشگاه صنعتی کرمانشاه با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، ... در استان کرمانشاه و منطقه غرب، توسعه و کاربردی نمودن فناوری‌های نوین در صنایع مختلف از ... در دو رشته مهندسی برق و مهندسی شیمی در شهر کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کرد. ... دستاوردهای علمی – پژوهشی، و ۲ سهم مقاله های نمایه شده از کل مقاله ها (گزارش ۱۳۸۸) ...