مشخصات مدیران شرکت ماشین سازی تبریز » ... مهندسي فروش و خدمات پس از فروش ماشين سازي تبريز » ... دانشگاه جامع علمي - كاربردي واحد ماشين سازي تبريز ».