مركز آموزش و تحقيق قريب به ده سال است كه به عنوان يكي از مراكز آموزشي برتر دانشگاه جامع علميكاربردي اقدام به پذيرش دانشجو و برگزاري دوره هاي كارداني و ...