وجه تمايز دانشگاه از ساير مؤسسات آموزش عالي ، فعاليت آن در دوره هاي تحصيلات ... علوم پايه ، فني و مهندسي ، كشاورزي ، هنر ، تربيت معلم و علمي - كاربردي ) است كه از ...