14 فوریه 2012 ... و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهرسازی ... و تجهیزات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران انتقال می‌یابد. ... 5 آموزشکده علمی کاربردی راه و ترابری (شهید تفویضی) و آموزشکده لوشان با تمامی ...