هنرستان فنی و حرفه ای نبی اکرم بندرلنگه - بازدید برای دانش اموزان , نظرات و پیشنهاده های خود را بیان کنید - هنرستان فنی و ... دانشگاه جامع علمی کاربردی بندرلنگه.