مرکز علمی کاربردی شهرداری ساوه - اطلاعات حوزه های مختلف آموزشی-فرهنگی و....برای دانشجویان گرامی و اساتید وکارکنان.