بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند تمامی اطلاعیه ها و بخش نامه های از طریق وبسایت زیر قابل پیگیری است لذا اطلاعیه ها در این وبلاگ بارگذاری نخواهد شد.