... یکبار امکان ثبت نام در سامانه را دارند و ... به دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد.