این مرکز، در راستای ارتقای سطح همکاری های علمی و پژوهشی با سازمان ها و ارگان های دولتی، ... مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی همدان از بهمن ماه سال 1380 با اخذ رشته ...