تاریخچه: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان فعالیت خود را از سال 1359 آغاز نمود . ... برگزاری آموزشهای بلندمدت و مقطع دار، (مؤسسه آموزش عالی و مرکز علمی کاربردی) و ...