این قراردادبه استناد آیین نامه تدریس موقت و حق التدریس دانشگاهها بین مؤسسه/ مرکز آموزش علمیکاربردي میبد که از این پس مرکز نامیده میشود و خانم/ آقاي .