به استحضار مي رساند فراخوان پذیرش مدرس حق التدریس علمي- كاربردي آن استان از ... علمي- تخصصي قادر خواهند بود دروس عملي، كارگاهي و آزمايشگاهي را تدريس نمايند.