26 ژانويه 2016 ... سیمرغ همان بخش کیاکلا در قائمشهر است که در سالهای اخیر به شهرستان ارتقاء یافت و مرکز علمیکاربردی آن از چهار مرکز رشد فناوری مازندران است و ...