مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی ... آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس fanni.