تأسیس رشته طراحی صنعتی در دانشکده هنرهای تجسمی/ پردیس هنرهای زیبا: ... ارشد طراحی صنعتی ازآلمان و عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشگاه تهران می باشد. ... اضافه شدن دروس پروژه طراحی صنعتی در چهار ترم و کارآموزی موجب کاربردی تر نمودن آن شد.