علمی و آموزشیمعرفی رشته های تحصیلیمعرفی رشته طراحی صنعتی .... دوره کارشناسی: دانشگاه تهران، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه ...