بدینوسیله به اطلاع میرساند "دانشگاه جامع علمی کاربردی" در سه رشته زیر ... 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی از سوی اعضای اتحادیه ها .