17 سپتامبر 2016 ... با همکاری اداره بهزیستی استان اصفهان و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اولین همایش علمی کاربردی پیشگیری از خودکشی با حضور معاون ...