حضور حراست در عرصه های مختلف دانشگاه در جهت حفظ و حراست همه جانبه از منابع انسانی، مالی و دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی است. در واقع، وظیفه ...