نشانی : کیلومتر 14 جاده قدیم تهران-کرج ، ابتدای شهرک دانش ، آموزشکده علمی کاربردی شهید تفویضی. کدپستی : 1387145711. تلفن : 66283713 الی 15. دورنگار: ...