آموزشكده علمي-كاربردي راه و شهرسازي (شهيد تفويضي) با عنوان مدرسه عالي راه در سال ... مجوز از دانشگاه جامع علمي كاربردي ادامه وظايف آموزشي در مقاطع كارداني و كارشناسي ...