10, نقشه کشی معماری-معماری, کاردانی پیوسته, دانلود ... 21, مهندسی معماری, کارشناسی پیوسته, دانلود ... 27, علمی کاربردی معماری, کارشناسی ناپیوسته, دانلود.