رشته های مقطع کاردانی: - کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری مالی - کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی - کاردانی فنی شبکه های.