ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري. داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ. -. ﮐﺎرﺑﺮدي. دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي. ﭘﺬﯾﺮش. دوره. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري و. دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪ. اي (ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ). « ﺣﻀﻮري. » و. « آﻣﻮزش. ﻫﺎي ﺧﺎص.