انتقال دائم دانشجویان موسسات آموزش عالی غیر دولتی، علمی کاربردی، پیام نور، نیمه حضوری، مجازی، واحد بین الملل به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و نیز انتقال  ...