«یک یا چند درس در انتخاب واحد آن نیم‌سال، به یکی از دلایل حذف اضطراری،حذف پزشکی، حذف شورایی و غیبت موجه 3/16 حذف شده باشد.» برای مثال دانشجوی زیر در نیم‌سال ...