مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) ... صنایع مخابراتی راه دور ایران به عنوان دانشگاه برتر از میان مراکز علمی کاربردی استان فارس توسط هیات  ...